Regulamin

I. Ogólne zasady

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego CurioShop.

 2. Sklep Internetowy CurioShop prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych produktach Sklep Internetowy CurioShop zamieszcza na swojej stronie www.kuriozumpress.com

 3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu email: moniakwiat@kuriozumpress.com

 

II. Składanie zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://kuriozumpress.com przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w Sklepie Internetowym CurioShop za pośrednictwem strony https://kuriozumpress.com realizowane są na terytorium Polski, Wielkiej Brytanii oraz całej Europy. Wysyłanie zamówienia do innych krajów wymaga wcześniejszego skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu ustalenia ceny oraz metody dostawy.
 2. Informacje o produtach prezentowane na stronie sklepu internetowego CurioShop nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 3. Klient, przesyłając do sklepu internetowego CurioShop zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów ze Sprzedawcą. Wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient musi: a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”; b. Przejść do Koszyka, by wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie; c. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu); d. potwierdzić zamówienie, klikając link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. W istotnych sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem mailowo na adres podany przy składaniu zamówienia.

 

III. Cena

 1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na Stronach Produktów:
  podawane są w złotych polskich, funtach brytyjskich lub euro i zawierają odpowiedni podatek VAT.
  Nie zawierają natomiast informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

IV. Sposoby płatności i dostawy

 1. Zamówione produkty wysyłamy wyłącznie po opłaceniu zamówienia łącznie z kosztami wybranej przesyłki.
 2. Płatności należy dokonywać za pośrednictwem serwisów PayPal, Revolut lub kartą kredytową Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 
 3. Dostawy zamówionych produktów na terytorium Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przez paczkomaty In Post lub przesyłką kurierską. W przypadku dostaw zagranicznych metoda wysyłki zależy od kraju docelowego. O całkowitych kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę krajową doręczaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wynosi od 3 do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli termin realizacji zamówienia, będzie inny niż określony powyżej, Klient zostanie o tym poinformowany w trakcie składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Terminy przesyłek zagranicznych są z racji zróżnicowanych stref pocztowych i kurierskich trudne do sprecyzowania.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę, Klient może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Sprzedawcy lub adres e-mail: 
 2.  W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 3. – Klient ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.
  – Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do Sprzedawcy.
  – Zwracane produkty należy odesłać na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot”. Produkty powinny być zapakowane w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem podczas transportu.
  – W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta zwrot dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  – W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego produktu, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez sklep internetowy najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktów.
  – W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

VI. Reklamacje

 1. Sklep internetowy CurioShop jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi produktu pozbawionego wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie produktu, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu
 2. Jeśli zakupiony produkt ma wady (zachodzi niezgodność produktu z umową), Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej.
 3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy produkt na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” wraz z opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz pkt 4).
 4. W ramach reklamacji Klient może:
  a. zażądać obniżenia ceny,
  b. odstąpić od umowy,
  c. zażądać wymiany produktu na wolny od wad albo
  d. zażądać usunięcia wady.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.
 6. W przypadku pierwszej reklamacji produktu Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub tę wadę usunie.
 7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany produktu zażądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Jeśli zarówno wymiana produktu na wolny od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
 9. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.
 10. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad) mogą być składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną – na adres: moniakwiat@kuriozumpress.com
 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji sklep internetowy poinformuje Klienta listownie bądź – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
 12. Jeżeli Klient zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił.

 

VII. Zwrot uiszczonych należności

1. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Klienta polegającego na odstąpieniu od umowy i pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconej kwoty, Sprzedawca zwróci należność na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

star-4
moon
ilustracja-4
star-4
moon